2022

Januar 2022: Besser statt mehr
Andreas Büeler, Stadtparlamentarier Winterthur

Januar 2022: Smart-City Logistik
Martina Blum, Spitzenkandidatin Stadtparlament

Januar 2022: Die Schule ist der falsche Ort zu sparen
Renate Dürr, Co-Präsidentin, Spitzenkandidatin Stadtparlament

Januar 2022: Ambitionierte Klimastrategie
Julius Praetorius, Spitzenkandidat Stadtparlament

Januar 2022: Trödeln bei der Energiewende
Reto Diener, Stadtparlamentarier und Co-Präsident